NEWS | Announcement

賀!!本系應屆畢業校友吳承洲先生、優秀畢業校友曾鴻明先生108年專門職業及技術人員高等考試建築師金榜題名!

賀  本系

                應屆畢業校友吳承洲先生108年專門職業及技術人員高等考試建築師金榜題名 !

                優秀畢業校友曾鴻明先生108年專門職業及技術人員高等考試建築師金榜題名 !

考選部榜單查詢:https://reurl.cc/Rd5gK9